รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

“ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวคงคุณค่าตลอดกาล“

เป็นรางวัลเกียรติยศ รางวัลนี้จะมอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล กินรียอดเยี่ยม (Kinnari Award Gold) ในประเภทเดียวกัน ติดต่อกันถึงสามครั้งซ้อน

“ที่สุดแห่งการท่องเที่ยว คงคุณค่าอย่างยั่งยืน“

เพราะเป็นสถานที่ที่คุณจะได้รับ ประสบการณ์ล้ำค่า ที่สุดในการท่องเที่ยว และคำนึงถึงการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนเป็นหลัก

“เที่ยวได้ เที่ยวดี ที่นี่...กินรีแนะนำ“

เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน ไม่ลืมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการสมัครและการให้รางวัล

1

เลือกส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงประเภท รางวัลเดียวสาขาเดียวเท่านั้น ที่ตรงกับแนวทางการดำเนินงานของท่านมากที่สุด

2

เมื่อเลือกสมัครในประเภทรางวัลใดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทรางวัลได้แต่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะสาขาการประกวดเท่านั้นโดยมีหลักฐานการขอเปลี่ยนสาขาการประกวดเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กําหนด

3

หน่วยงานเจ้าของผลงานจะเป็นผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเองหรือจะมีบุคคล/หน่วยงานอื่นเป็นผู้ส่งผลงานเข้าประกวดให้ได้แต่ทั้งนี้เจ้าของผลงานจะต้องลงลายมือชื่อให้การยินยอมไว้เป็นหลักฐานในเอกสารการสมัคร

4

ในกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารผลงานที่ส่งเข้าประกวด ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกรณี

5

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารางวัลหากพบว่าเป็นผลงานที่ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด

6

กรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมิน เจ้าของผลงานจะต้องให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการเพื่อเข้าตรวจประเมินพื้นที่และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้สอดคล้องกับประเภทรางวัลที่ส่งเข้าประกวด

7

หากพบว่าผู้ส่งผลงานมีเจตนาแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ททท. จะตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที

8

คณะกรรมการฯ จะไม่ส่งคืนเอกสารและวัสดุประกอบการพิจารณาแก่ผู้สมัครเมื่อเสร็จสิ้นการประกวด

9

ผลการตัดสินรางวัลของกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยมีผลระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ได้รับรางวัล และ ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเปลี่ยนแปลง การให้รางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องประชาสัมพันธ์รางวัลกินรีในช่องทางการส่งเสริมด้านการตลาดต่างๆ

11

กําหนดเวลาปิดรับสมัครผลงาน ททท. จะถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวดในทุกประเภทรางวัล

1

จะต้องเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

2

จะต้องมีการดําเนินกิจกรรมหรือการดําเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 2 ปีจนถึงวันที่ปิดรับสมัครผลงาน

3

จะต้องมีหลักฐานการถือครองที่ดินที่กฎหมายรับรอง หมายเหตุสัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ ต้องมีสําเนาหลักฐานการถือครองที่ดินที่กฎหมายรับรองจากผู้ให้เช่า หรือผู้ยินยอมให้ใช้พื้นที่ หรือมีเอกสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากทางราชการ

4

จะต้องเป็นสถานประกอบการที่ไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย หากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวจะต้องแสดงหลักฐานการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายกําหนด

5

จะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีการครอบครอง จําหน่ายหรือค้าสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าตามอนุสัญญาฯ (CITES) หรือซากของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากของสัตว์ป่าหรือที่ทําจากงาช้าง รวมทั้งพันธุ์พืชหวงห้ามหรือพืชอนุรักษ์ทุกชนิด โดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

6

หากเป็นสถานประกอบการ เช่น ที่พัก สปา จะต้องแจ้งให้ทราบถึงมาตรการหรือเอกสารที่แสดงถึงการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ(Legionnaire) ประกอบด้วย

7

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัลจะต้องมีระยะเวลาการดําเนินงานตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่แต่ละรางวัลได้กําหนดไว้

8

ผู้ส่งผลงานจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อเตรียมข้อมูลในการสมัคร

ลงทะเบียนสมัครประเภทที่พักนักท่องเที่ยว

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสมัครประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสมัครประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ลงทะเบียน